Diplomatic Car Sales

Diplomatic Car Sales

Diplomatic Car Sales

Diplomatic Car Sales

diplomatic

Mercedes-Benz มีความยินดีที่จะเสนอเงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้า Diplomats ที่สามารถซื้อรถยนต์แบบยกเว้นภาษีอากรนำเข้าเพื่อใช้งานในนามองค์กรพิเศษหรือหน่วยงาน โดยสามารถเลือกรถยนต์ได้ทุกรุ่น ทุกโมเดล ตั้งแต่รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์กลุ่ม AMG, Mercedes-Maybach S-Class หรือแม้แต่รถยนต์ชนิดพิเศษ Mercedes-Benz Guard

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถซื้อรถแบบยกเว้นภาษีอากรนำเข้า

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถซื้อรถแบบยกเว้นภาษีอากรนำเข้า

ลูกค้าที่ใช้ทางการทูต

Eligibility

ลูกค้าที่ใช้ทางการทูต

สำหรับองค์กรที่ซื้อผ่านการจำหน่ายในนามหน่วยงานหรือองค์กรพิเศษ จะได้รับข้อเสนอรถยนต์ระดับพรีเมียม อาทิเช่น

สถานทูต
- รถยนต์ประจำสถานทูต, สถานกงสุล, สถาบัน หรือตัวแทนในประเทศไทย
- สามารถติดตั้งธงได้ในรุ่น E-Class และ S-Class

นักการทูต
- ข้อเสนอพิเศษสำหรับนักการทูตที่สนใจซื้อรถใช้ในประเทศไทย
- ได้สิทธิ์ในการซื้อแบบยกเว้นภาษีนำเข้า
- ต้องใช้หนังสือเดินทางทูตจากกระทรวงการต่างประเทศที่มีเอกสารรับรองจากประเทศที่ออก

การจัดจำหน่ายให้กับองค์กรระหว่างประเทศ

การจัดจำหน่ายให้กับองค์กรระหว่างประเทศ

การจัดจำหน่ายให้กับองค์กรระหว่างประเทศ

สำหรับองค์กรระหว่างประเทศได้รับสิทธิ์ซื้อรถยนต์แบบยกเว้นภาษีนำเข้า

องค์กรต่างประเทศ
• รถยนต์ประจำองค์กรสำหรับการใช้ติดต่อธุรกิจ หรือการเดินทางของตัวแทนประเทศ
• สามารถติดตั้งธงได้ในรุ่น E-Class และ S-Class

สมาชิกขององค์กรต่างประเทศ
• ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกองค์กรต่างประเทศที่สนใจซื้อรถใช้งานในประเทศไทย
• ได้สิทธิ์ในการซื้อแบบยกเว้นภาษีนำเข้า
• ต้องใช้สำเนาของเอกสารยืนยันความเป็นสมาชิกของหน่วยงาน หรือบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการที่ต้องนำมายื่นพร้อมหนังสือรับรองจากประเทศเจ้าบ้าน

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

- ราคาพิเศษแบบยกเว้นภาษีนำเข้า
- ทางเลือกในการเลือก vehicle option ได้ตามความพึงพอใจ
- การประกันคุณภาพเป็นเวลา 3 ปี แบบไม่จำกัดระยะทาง
- แพ็คเกจเสริมพิเศษ MBSP (Mercedes-Benz Service Plus)
- ตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

 

Mr. Pittayut Pattharavuttikul (Share)
Manager: Diplomatic Sales
Mobile: +66 61 4210266
E-mail: pittayut.pattharavuttikul@mercedes-benz.com