Diplomatic Car Sales 

Diplomatic Car Sales 

การจำหน่ายรถยนต์ให้กับหน่วยงาน องค์กรพิเศษ

 

การจำหน่ายรถยนต์ให้กับหน่วยงาน องค์กรพิเศษ

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าพิเศษเช่นคุณ

ที่ Mercedes-Benz เรามีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอเงื่อนไขพิเศษสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz ใหม่สำหรับใช้ในองค์กรหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการใช้ในฐานะของรถยนต์ประจำองค์กรอย่างเป็นทางการหรือเพื่อการใช้งานเป็นการส่วนตัว โดยสามารถเลือกได้จากรถยนต์นั่งของ Mercedes-Benz ทุกรุ่น ทุกโมเดล V-Class และรถยนต์ที่มีความพิเศษโดยเฉพาะ เช่น รถยนต์กันกระสุน

Diplomatic Car Sales

ใครคือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม?

• นักการทูต/ พนักงานของสถานทูต / กงสุลใหญ่ / สถานกงสุล
• องค์การสหประชาชาติ
• องค์การระหว่างประเทศ เช่น
- ADB (ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย)

- APT

- APPU (สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิค)

- EU (สหภาพยุโรป)

- European Council (คณะกรรมาธิการยุโรป)

- IMF (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

- IOM (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน)

- NATO (องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ)

- SEAMEO (องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้)

 

สิ่งที่ต้องการ?

1. หนังสือเดินทางทูต/วีซ่าทูตในหนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงหนังสือรับรองจากประเทศเจ้าบ้าน
2. หนังสือเดินทางพิเศษพร้อมกับหนังสือรับรองจากประเทศเจ้าบ้าน
3. สำเนาของเอกสารยืนยันความเป็นสมาชิกของหน่วยงานหรือบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการที่ต้องนำมายื่นพร้อมหนังสือรับรองจากประเทศเจ้าบ้าน
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ?

• ราคาพิเศษพร้อมส่วนลดดอกเบี้ย

• ทางเลือกในการติดตั้งอุปกรณ์อย่างเป็นอิสระตามความพึงพอใจ

• การรับประกันคุณภาพพิเศษเป็นระยะเวลา 3 ปี

• สามารถรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

• การเลือกสถานที่ส่งมอบภายในประเทศไทย

•  ราคาขายต่อสูงมากในตลาดรถยนต์ประเทศไทยหลังจากใช้งานแล้ว 5 ปี
 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้:

Ms. Naruedee Sahawatcharin
Diplomatic Sales Manager
Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.
Telephone: (66 2) 034 1115
Fax: (66 2) 034 1234
E-mail: naruedee.sahawatcharin@daimler.com