MercedesTrophy 2018

MercedesTrophy 2018

MercedesTrophy 2018

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดงาน MercedesTrophy 2018 ระหว่างเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแข่งขัน MercedesTrophy 2018

รอบการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน วันที่จัดการแข่งขัน
รอบคัดเลือกสนามที่ 1 Siam Country Club, Waterside 24 เมษายน 2561
รอบคัดเลือกสนามที่ 2 Siam Country Club, Waterside 25 เมษายน 2561
รอบคัดเลือกสนามที่ 3 Siam Country Club, Waterside 26 เมษายน 2561
รอบคัดเลือกสนามที่ 4 Siam Country Club, Waterside 27 เมษายน 2561
รอบคัดเลือกสนามที่ 5 Siam Country Club, Waterside 8 พฤษภาคม 2561
รอบคัดเลือกสนามที่ 6 Siam Country Club, Waterside 9 พฤษภาคม 2561
รอบคัดเลือกสนามที่ 7 Siam Country Club, Waterside 10 พฤษภาคม 2561
รอบคัดเลือกสนามที่ 8
Siam Country Club, Waterside 11 พฤษภาคม 2561
รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
To be confirm พฤษภาคม 2561
รอบคัดเลือกตัวแทนอาเซียน ประเทศออสเตรเลีย สิงหาคม 2561
รอบชิงชนะเลิศระดับโลก ประเทศเยอรมนี ตุลาคม 2561

ตารางเวลาการแข่งขัน

เวลา รายละเอียด
10:00 – 11:30 น.

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

รับประทานอาหารเช้า

ฝึกซ้อมหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

11:45 – 12:00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
12:15 น. เริ่มการแข่งขัน (Shot Gun)
18:00 – 20:00 น.

รับประทานอาหารค่ำ                                         

ประกาศคะแนนและมอบรางวัล

ระบบการแข่งขัน

แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ จำนวน 18 หลุม ระบบการคิดคะแนน แบบ 36 System, Double Peoria, Callaway system และจะมีการจับหลุมเพื่อ Count back 9 ใช้กฎข้อบังคับ R&A, USGA และกฎของสนาม พร้อมเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรรมการการจัดการแข่งขันพิจารณา

ประเภทชาย

  • Division A: Handicap 0-12:  บุคคลที่มีคะแนนดีที่สุด 3 ท่านแรก แต่ละสนามจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย

  • Division B: Handicap 13-20:  บุคคลที่มีคะแนนดีที่สุด 3 ท่านแรก แต่ละสนามจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย

  • Division C: Handicap 21-24:  บุคคลที่มีคะแนนดีที่สุด 3 ท่านแรก แต่ละสนามจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย

ประเภทหญิง

  • Division D: Handicap 0-36:  บุคคลที่มีคะแนนดีที่สุด 3 ท่านแรก แต่ละสนามจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย

ข้อควรระวัง:  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแต้มต่อให้เหมาะสม กับจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละประเภท โดยใช้ระบบการคิดคะแนนดังที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งการตัดสิทธิ์ (Disqualify) ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและทำผิดกฎกติกาการแข่งขัน

 

ตัวแทนลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำนวน 6 ท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาเซียน ณ ประเทศออสเตรเลีย เดือนสิงหาคม 2561

 

*** ผู้ที่มีคะแนนดีที่สุด 2 ท่านในประเภทชายของดิวิชั่น A และB และผู้ที่มีคะแนนดีที่สุด 1 ท่านของดิวิชั่น C และประเภทหญิง 1 ท่าน ในรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย  จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันในระดับอาเซียน ***

 

 

เงื่อนไขการแข่งขัน  

 

การแข่งขันจะเป็นไปตามกฎขอ้บงัคับกอลฟ์   เงื่อนไขที่ใช้ในการแข่งขัน และกฎสนามซ่ึงรับรอง โดย R&A Rules Limited     

เงื่อนไขการแข่งขัน  

 

การแข่งขันจะเป็นไปตามกฎขอ้บงัคับกอลฟ์   เงื่อนไขที่ใช้ในการแข่งขัน และกฎสนามซ่ึงรับรอง โดย R&A Rules Limited     

1. ไดร์ฟเวอร์   

ไดร์ฟเวอร์ที่ผู้เล่นใช้เล่น ต้องเป็นรุ่นและมุมองศาหน้าไม้ ที่ปรากฎอยู่ในรายชื่อ List of Conforming Driver Heads ซ่ึงจัดทา  โดย  R&A  Rules Limited  ฉบับล่าสุด ตรวจสอบจาก   www.randa.org  หรือ  Tournament room   

การปรับโทษสำหรับการละเมิดเงื่่อนไข ตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน

การปรับโทษสำหรับการนำไม้ที่ละเมิดเงื่อนไขออกไป แต่ไม่ได้ใช้ตี

ปรับโทษสองสโตรคสำหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิด

ปรับโทษสูงสุดสีีี่สโตรคต่อรอบ 

2. ลูกกอล์ฟ (หมายเหตุใต้กฎข้อ 5-1) 

ลูกกอล์ฟซึ่่งผู้เล่นใช้เล่น จะต้องมีชื่่อปรากฏอยู่ในรายชื่่อฉบับปัจจุบันของรายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้อง กับกฎข้อบังคับ ตามที่ได้จ้ดทำ โดย R&A ฉบับล่าสุดตรวจสอบจาก www.randa.org หรือ Tournament room 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดเงื่อนไข ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 

3. ช่วงเวลาในการแข่งขัน (หมายเหตุ 2 ใต้กฎข้อ 6-7)   

ถ้าเห็นว่ากลุ่มของตนออกนอกตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น กลุ่มได้ถูกทิ้งระยะห่างมากกว่าระยะในตอนเริ่มทำการแข่งขัน และเมื่อคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขันนั้นล่าช้า จึงจะนำขั้นตอน ต่อไปนี้มาใช้

   

     (1) บุคคลจะถูกจับเวลาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า 

     (2) เมื่อมีการเริ่มจับเวลา ถ้าผู้เข้าแข่งขันเล่นแต่ละลูกเกินกว่าเวลา 50 วินาที ให้ถือว่าผู้เข้าแข่งขัน     

     “เล่นช้า”  ผู้เข้าแข่งขันซึ่งอยู่ในกลุ่มซึ่งถูกจับเวลา จะต้องกลับเข้าสู่ตำแหน่งภายในระยะเวลาตามที่ คณะกรรมการกำหนด

   

     เล่นช้าคร้ั้งที่ 1 – เตือนอย่างเป็นทางการ   

     เล่นช้าคร้ั้งที่ 2 – ปรับโทษหนึ่งสโตรค   

     เล่นช้าคร้ั้งที่ 3 – ปรับโทษเพิ่มอีกสองสโตรค   

     เล่นช้าคร้ั้งที่ 4 – ตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน 

5. การซ้อม (หมายเหตุ 2 ใต้กฎข้อ 7-2) 

ผู้เล่นจะต้องไม่ซ้อมตีลูกบนกรีน หรือใกล้กับกรีนของหลุมที่เล่นจบไปแล้ว หากมีการซ้อมตีลูกบนกรีน หรือใกล้กับ กรีน ของหลุมที่เล่นจบไปแล้ว ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษสองสโตรคในหลุมต่อไป เว้นแต่ในกรณี หลุมสุดทา้ยของรอบที่ทำการ แข่งขัน ผู้เล่นถูกปรับโทษในหลุมนั้น   

6. การใช้พาหนะ   

ห้ามใช้พาหนะใดๆ ในระหว่างการแข่งขันตามรอบที่กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการอนุญาตให้ใช้ได้

 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดเงื่อนไข

ปรับสองสโตรคในแต่ละหลุมที่มีการละเมิดเงื่อนไข

การปรับโทษสูงสุดต่อรอบ – สี่สโตรค

 

ในกรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขระหว่างการเล่นต่อเนื่องของสองหลุม ให้ปรับโทษในหลุมต่อไป การใช้พาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องระงับการใช้ทันที่หลังจากพบว่าเกิดการละเมิดเงื่อนไขมิฉะนั้น ผู้เล่นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน   

7. การใช้แคดดี้  

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้แคดดี้ของสนามซึ่งคณะกรรมการจัดไว้เท่านั้น (D.6-4/2)     

8. กรณีเสมอกัน  

ตามประกาศของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

9. ผลการแข่งขัน   

เมื่อผลการแข่งขันได้ปิดประกาศไว้ที่บอร์ด โดยประกาศเป็นทางการของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้ถือว่าผลการแข่งขันได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว 

 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดเงื่อนไข

ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MercedesTrophy call center: 063-7536406-9