ประวัติศาสตร์ด้านการบริการ:
เป็นตัวแทนด้านความปลอดภัยของท่านมาเป็นเวลา 130 ปี

1888 – ช่างเทคนิคบริการคนแรกของประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิ

ประมาณปี 1900 – การเปิดศูนย์ซ่อมแซมแห่งแรก

ช่วงทศวรรษ 1960 – งานบริการลูกค้าในเชิงเทคนิคเริ่มมีความสำคัญ

ช่วงทศวรรษ 1980 – อุปกรณ์ใหม่สำหรับวิเคราะห์ความผิดปกติ

ช่วงทศวรรษ 2000 – จากช่างเทคนิคกลายเป็นช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบัน – การเรียนรู้ตลอดชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้า