เมอร์เซเดส-เบนซ์จับมือหอการค้าเยอรมัน-ไทย
ระบบทวิภาคี พัฒนาศักยภาพเด็กอาชีวะสู่
24 กุมภาพันธ์ 2557

กรุงเทพฯ – บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ หอการค้าเยอรมัน-ไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ “ก้าวย่างสำคัญโรงเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์สู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย” สนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีสาขา ช่างยนต์ ยกระดับคุณภาพ พัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวะสู่การเป็นช่างเทคนิคมืออาชีพ มาตรฐานเดียวกับเยอรมัน พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเต็มตัว

มร. เยอร์ค บุค ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หอการค้าเยอรมัน-ไทย กล่าวว่า “โครงการช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์หลักสูตรทวิภาคีนับเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้องตรงกับโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหอการค้าเยอรมัน-ไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) ที่เล็งเห็นถึงปัญหาด้านแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม จึงได้จัดให้มีโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อต้องการพัฒนาทักษะความรู้นักเรียนอาชีวศึกษา และยกระดับคุณภาพของระบบอาชีวศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเป็นโครงการที่สร้างการศึกษาทวิภาคีแบบเยอรมันอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของบริษัทที่ให้การฝึกอบรม โดยให้บริษัทมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเน้นไปที่การฝึกทักษะภาคปฏิบัติในบริษัทด้วย ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นในสาขาอาชีพ โดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานเยอรมัน รวมทั้งออกใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณภาพความเป็นเลิศ ซึ่งการเข้าร่วมลงนามฯ ร่วมกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพของนักเรียนที่จบจากหลักสูตรทวิภาคีฯ ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยเรามีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพันธมิตรทางการศึกษาในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง”

  หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้ที่ www.facebook.com/MercedesBenzThailand

  ข่าวสารปี 2560

  ข่าวสารปี 2559

  ข่าวสารปี 2558

  ข่าวสารปี 2557

  ข่าวสารปี 2556

  ข่าวสารปี 2555