มอบทุนการศึกษา 5 แสนสนับสนุนการเรียน
แก่เยาวชนโรงเรียนเยาววิทย์

ข่าวสารปี 2560

ข่าวสารปี 2559

ข่าวสารปี 2558

ข่าวสารปี 2557

ข่าวสารปี 2556

ข่าวสารปี 2555